KOSTEL PANNY MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO + MUZEUM POLICIE

Součástí velkolepého založení Nového Města Karlem IV. bylo i systematické vybudování klášterů a kostelů. Pět novoměstských kostelů, které nechal Karel IV. založit, vytváří tvar pravidelného kříže. Střed pomyslného kříže tvoří kostel sv. Apolináře, západo-východní rameno tvoří právě Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého a Emauzský klášter a severo-jižní rameno kříže dotvářejí kostel sv. Kateřiny, oblíbené světice císaře Karla IV., a Kostel Zvěstování Panny Marie Na Slupi.
Kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého založil na okraji Nového Města, přímo u hradeb, na nejvyšším ještě neobydleném místě, Karel IV. v září roku 1350 jako součást augustiniánského kláštera. Karel IV. z pochopitelných důvodů obdivoval svého předchůdce Karla Velikého jako obnovitele římské říše a osobně věnoval kostelu vzácnou relikvii tedy 3 zuby tohoto světce, které z Cách získal. Ne náhodou nezvyklý osmiúhelníkový půdorys kostela přímo kopíruje pohřební kapli Karla Velikého v Cáchách. Stavbu započal v roce 1351 Matyáš z Arrasu a téměř hotový gotický kostel byl vysvěcen rok před Karlovou smrtí v roce 1377. Husitské bouře přinesly kostelu i klášteru částečnou zkázu. Stávající podoba kupole je dílem Bonifáce Wohlmuta, který postavil v roce 1575 neobvyklou, v průměru 24 m velkou, kupoli ve tvaru osmiboké hvězdy. Podle vzoru římské Lateránské baziliky byly u chrámu postaveny na počátku 18. století tzv. svaté schody. Tedy schodiště, které poutníci do Říma museli vystoupat po kolenou. Tato dostavba je připisována Janu Blažeji Santinimu- Aichelovi, který navíc stavbu obohatil pro něj typickými gotizujícími prvky. Interiér kostela je barokní.
Mimořádně stavebně náročná klenba kostela na sebe váže legendu, podle které stavitel, ve snaze zajistit si úspěch své stavby, učinil smlouvu s ďáblem. Poté, co klenbu dokončil a uviděl, jak je ohromná, zhrozil se svého díla. Když se odstraňovalo lešení, ozvala se rána. Stavitel si myslel, že se celá konstrukce zřítila a ukončil svůj život v nedaleké Vltavě. Ve skutečnosti spadlo s velkým rachotem jen podpůrné lešení a klenba zůstala. Ďábel zvítězil. Ochránil stavbu a získal stavitelovu duši.
V budově bývalého kláštera augustiniánů vedle kostela je dnes umístěno Muzeum Police České republiky. Expozice jsou věnovány vzniku a vývoji jednotlivých policejních sborů od počátku Československa do současnosti. Kromě jiného jsou zde i expozice popisující významné kriminalistické případy.

Více informací
Přehrát audio