MISTR JAN HUS /1371-1415/

Když skutečný tvůrce reformované církve Martin Luther začal šířit své učení, vyzýval potomky Jana Husa, aby se v duchu svého velkého mučedníka k hnutí připojili. Je to dokladem toho, že 100 let před Lutherem působil v Evropě významný náboženský reformátor, mistr Jan Hus, který se pokusil o reformu církve a společnosti stejně jako později Luther, ale shodou historických a politických okolností jeho učení nepřesáhlo hranice Českého království. Nestalo se tak učením evropským a Jan Hus zůstával až do pontifikátu osvíceného papeže Jan Pavla II. kacířem, což v období první československé republiky způsobovalo rozkol s Vatikánem.
Hus se narodil v jižních Čechách v Husinci, odtud jeho příjmení, kolem roku 1370, vzdělával se a citlivě sledoval společenskou krizi na konci 14. století, která byla především krizí církevní, protože církev se stále více odkláněla od svého původního poslání.
Po vystudování Pražského vysokého učení, působil Hus jako velmi oblíbený kazatel, jeho reformní názory, vycházející z velké části z učení anglického reformátora Wicliffa, získávaly četné stoupence. Hus využíval největší pražskou kapli, kapli Betlémskou, aby šířil své myšlenky volající mimo jiné po sociální spravedlnosti, myšlenky vycházejí z křesťanských zásad a opírajících se o text bible. Jako rektor univerzity měl i velký vliv na vyšší společenské vrstvy, včetně krále a vyšší šlechty.
Jeho názory a učení kritizovaly a napadaly samotný systém feudální společnosti, a tak bylo otázkou času, kdy dojde k přímému střetu s katolickou církví, s Římem, se systémem. Zejména kritika odpustků spojená s kupčením se svatými relikviemi narušila dobře fungující obchod, přinášející církvi a králi ohromné příjmy. Papež exkomunikoval Husa z církve a ten byl postupně nucen odejít z Prahy, aby se pod ochranou svých mecenášů dál věnoval svému dílu. Husova snaha obhájit své učení jej přivedla na církevní koncil svolaný do Kostnice primárně za účelem řešení největšího tehdejšího církevního problému, tedy papežského schizmatu-existence a vlády více papežů. Hus byl tedy vedlejším tématem koncilu, ovšem tématem stmelujícím. Nedlouho po příjezdu do Kostnice byl Hus uvězněn, ke svobodné obhajobě svých názorů se Hus vlastně nedostal. Byl obviněn z kacířství a vyzván k odvolání svého učení. Hus neodvolal a byl 6.7. 1415 upálen. Jeho učení a následné revoluční hnutí v Čechách sehrálo v českých dějinách významnou roli. Hus se stal symbolem, mučedníkem, který položil svůj život za pravdu, ve kterou věřil. O jeho významu svědčí fakt, že jeho pomník stojí na nejvýznamnějším pražském náměstí.

Více informací
Přehrát audio