STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, jak zní oficiální název tohoto kláštera, je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách, mimořádnou duchovní a architektonickou památkou světového významu. Klášter vznikl na popud vzdělaného olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a tehdejšího krále Vladislava II. v roce 1143, poměrně záhy poté, kdy sv. Norbert založil v Prémontré v roce 1121 první opatství. Řád, jehož úkolem byla především práce v duchovní správě, vědě a školství, se postupně rozrůstal a pronikal do celé Evropy. Do Prahy přišli první premonstráti záhy poté z Westfálska v roce 1142, kamenný románský kostel a klášter byl pak vybudován ve druhé polovině 12. století. Války a požáry měnily vzhled kláštera. Původní románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie dostala definitivní barokní podobu v polovině 18. století zásluhou Anselma Luraga. Tento kostel získal od papeže Jana Pavla II. také titul Basilica minor-tedy menší basilika. Kromě této basiliky stojí v komplexu Strahovského kláštera také kostel sv. Rocha, který nechal postavit Rudolf II. a kde se v současnosti nachází Galerie Miro, vystavující především autory moderního malířství. Chloubou kláštera je Strahovská knihovna, kde najdeme dva jedinečné barokní sály- Teologický a Filosofický. V Teologickém sále, který pochází z 2. poloviny 18. století a který je dílem Domenica Orsiho, se nachází na 16 000 svazků, mimo jiné i Bible Kralická, která měla zásadní význam pro české písemnictví. Druhý o něco mladší Filosofický sál, dílo Jana Ignáce Palliardiho, skrývá na 50 000 svazků. Zde je třeba vysvětlit, že celý zdejší mobiliář a inventář pocházejí z Louckého kláštera u Znojma, ze kterého po jeho zrušení za Josefa II. byly vzácné tisky včetně krásného barokního mobiliáře odvezeny na Strahov. Oba sály jsou bohatě zdobeny freskami a barokní výzdobou. Součástí kláštera je také obrazárna. O významu Strahovského kláštera svědčí i to, že zakladatel řádu, sv. Norbert, je právě ve Strahovském klášteře pochován.

Více informací
Přehrát audio